Temat budowy centrum logistycznego nie uszedł uwadze opinii publicznej, która oskarża UG w Zabierzowie o bezrefleksyjne podejście do sprawy ochrony środowiska i zniszczenia cennych walorów fragmentu Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Firma 7R S.A. zbudowała centrum logistyczne pomimo negatywnej opinii Wód Polskich. Teren  ten zgodnie z informacją w przypadkach ryzyka przekroczenia stanu alarmowego w Krakowie jest zalewany poprzez zamknięcie pobliskiej śluzy – informacje pochodzą od przedsiębiorstwa Wody Polskie. Wynajem powierzchni magazynowych jest więc w tym przypadku bardzo ryzykowny. Aktualnie trwa proces odwoławczy przed organami administracji w Krakowie w tym SKO. Wynajem powierzchni magazynowych od firmy 7R w opinii wielu obserwatorów przynajmniej do czasu zakończenia całego procesu odwoławczego byłoby decyzją nieodpowiedzialną mogącą mieć bardzo negatywne skutki biznesowe dla najemcy. Stowarzyszenie zamierza wyczerpać wszystkie dostępnie prawnie środki w tym skierowanie sprawy do WSA, NSA. W tej sprawie bardzo zastanawiające jest to, że pomimo zatajenia w Karcie Informacyjnej Projektu przez firmę 7R S.A. informacji o tym, że zostanie zniszczone zadrzewienie śródpolne – bezwzględny zakaz na terenie parku krajobrazowego oraz to, że będą z centrum operować ciężkie pojazdy ciężarowe Urząd Gminy w Zabierzowie nie podjął żadnych czynności wyjaśniających – osobą bezpośrednio odpowiedzialną jest Pani Anetta Kucharska – kierownik działu Ochrony Środowiska, formalnie za decyzje odpowiada Pani Wójt Elżbieta Burtan. W tej smutnej sprawie doszło do zniszczenia cennego waloru krajobrazowego Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Tłumacznie iż był to teren inwestycyjny nie zwalnia tutejszego Urzędu z odpowiedzialności za ten stan. Grzechem pierworodnym w tej sprawie jest wyrażenie zgody Instytutowi Zootechniki na przekształcenie tego terenu w działkę inwestycyjną. Gmina Zabierzów tłumaczy się, że były naciski Instytutu – ale czy to jest wystarczający powód aby zmieniono jego kwalifikację? Czy jeśli Jan Kowalski będzie naciskał aby zmienić jego grunt rolny w działkę budowlaną to Urząd także wyrazi zgodę?

Co w sprawie mówi prawnik:

– z uwagi na nieuwzględnienie w KIP miejsc postojowych dla tirów zamierzenie budowlane objęte pozwoleniem na budowę jest w istocie innym zamierzeniem, dla którego inwestor w ogóle nie dostał decyzji środowiskowej,– zakaz wycinania zadrzewień śródpolnych dotyczy Starosty Krakowskiego wprost i musi go zastosować przy badaniu projektu budowlanego, bez względu na wydaną decyzję środowiskową.

„Rozporządzenie w sprawie parku krajobrazowego zakazuje realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać nie tylko na przyrodę parku, ale i jego krajobraz (…) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać taką analizę wstępną wpływu na krajobraz, a nie zawiera”

MPZP wprost dopuszcza przeznaczenie pod centra logistyczne.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz na terenie parku krajobrazowego lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.

Hale magazynowe należą zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obowiązkowe. Sporządzenie jest obowiązkowe dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Z kolei KIP był tak sporządzony, by wykazać brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego. Tylko w takim przypadku przedsięwzięcie w postaci takiej zabudowy jest dopuszczalne i zgodne z uchwałą w sprawie TPK.

Najbardziej jednak smutne w tej sprawie jest to, że nie dostrzegamy żadnych widocznych reakcji Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (https://zpkwm.pl/) czyli instytucji, która odpowiada za dobrostan Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego – pomimo, że instytucja ta ma wiedzę o niedopuszczalnych praktykach – np wycięcie zadrzewienia śródpolnego na terenie parku krajobrazowego.

Doprowadzimy sprawę do końca. Jedna z dwóch opcji będzie mieć miejsce:

1. Sądy administracyjne uznają za konieczne  wznowienie postępowania w celu uzyskania zgód środowiskowych na realizację inwestycji

2. Są odrzuci skargę i utrwali się Polskiej przestrzeni prawnej precedens polegający na tym, że kolejni inwestorzy będą mogli ukrywać w swoich wnioskach o wydanie decyzji środowiskowych faktu takiego jak ma miejsce w tej sytuacji czyli zatajenie informacji o tym, że będą np operować TIR’y na terenie inwestycji. A to wszystko zaczęło się w UG Zabierzów.

Do tego tematu powrócimy również w kontekście szkód wyrządzonych przez ciężkie pojazdy na drodze powiatowej oraz nowo zbudowanym moście, na razie załączamy grafikę ku przestrodze firm wynajmujących powierzchnie od spółki 7R S.A. Załączona grafika przedstawia mapę, na której na niebiesko zaznaczono obszar, który jest zalewany conajmniej raz na 10 lat. Widać wyraźnie, że cały teren, na którym mieści się centrum logistyczne 7R zostanie prędzej czy później zalany – można to zweryfikować pod adresem:

https://isok.gov.pl/hydroportal.html

powierzchnie magazynowe 7R S.A.

Na mapie widać, że teren, na którym powstała inwestycja jest zalewany przynajmniej raz na 10 lat. Przyszli najemcy będą musieli to uwzględnić w swoich biznes planach ale przede wszystkim dla przezorności poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe. W razie zatajenia tej informacji i wystąpienia szkody, odszkodowanie nie będzie wypłacone. C.D.N