Poniżej treść oświadczenia jakie skierowaliśmy do Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów w odpowiedzi na zaproszenie na sesję Rady Gminy w tamtejszym urzędzie. Niestety z powodów nam nie znanych oświadczenie nie zostało odczytane, mimo próśb kierowanych do Pani Kwaśnik w trakcie trwania sesji. W tej sprawie skierowaliśmy do Pani przewodniczącej zapytanie o powody takiej decyzji. Na chwilę obecną nie mamy odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi, na Państwa prośbę wyślemy skargę do Wojewody Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów

Pani Maria Kwaśnik

Chciałbym podziękować za zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy w imieniu członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców zaangażowanych w działania, które w ostatnim czasie podjęło nasze Stowarzyszenie. Niestety z powodu obowiązków związanych z pracą nie możemy wziąć udziału w sesji dlatego ograniczamy się do niniejszego oświadczenia. Słowa te kieruję do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska ale przede wszystkim mieszkańców miejscowości przyległych do lotniska: Balic, Rząski i Szczyglic. Dotychczas wszystkie nasze działania spotykały się z bardzo dobrym odbiorem przez mieszkańców i wsparciem (petycję do MPL podpisało ok. 900 mieszkańców), na potwierdzenie czego niech będzie także to , że jest z nami w stałym kontakcie kilkaset osób – na dzień dzisiejszy korespondujemy z około 470 osobami bo taka ilość adresów email jest zarejestrowana w bazie kontaktów. Posiadamy mandat lokalnej społeczności i dołożymy starań aby ten stan utrzymać.

Z niepokojem przyglądamy się procederowi transferu środków pieniężnych z MPL Kraków Balice na potrzeby sołectw gminy Zabierzów tym bardziej, że środki te nie są nawet w części współmierne do strat jakie ponoszą mieszkańcy naszej gminy o czym dalej w piśmie. Do naszego Stowarzyszenia dociera coraz więcej głosów mieszkańców potępiających praktyki MPL Kraków Balice, które pod płaszczem akcji „wspierania sąsiadów” tak naprawdę doprowadza do pewnego rodzaju patologii wśród niektórych reprezentantów naszej gminy. Przede wszystkim należy podkreślić niegodną, i publicznie dostrzeganą, postawę niektórych członków rady sołeckiej i radnych , którzy w zamian za przychylność dla wspomnianej inwestycji nie zajmują stanowiska w sprawie dalszej ekspansji lotniska. Kosiarki , zakup aparatury dla straży pożarnej, zakup okien do kościoła w Balicach czy wyposażenia placów zabaw są bardzo ważne jednakże nie powinny być – co warto mocno podkreślić – przedkładane ponad ludzkie zdrowie.

Oczywiście doceniamy tą wieloletnią praktykę MPL Kraków-Balice, jednak w toku aktualnej prowadzonej przez nich kampanii medialnej związanej z budową Nowej Drogi Startowej wydaje nam się że obdarowywane sołectwa powinny akcentować poglądy swoich mieszkańców na każdym kroku.

Szanowni Państwo, wspomniane narzędzia wyeksploatują się szybko natomiast środowisko naturalne nie. Już dziś obserwujemy bardzo niepokojące zjawisko negatywnej ekspansji lotniska na pobliskie tereny , które są bardzo atrakcyjne przyrodniczo i rekreacyjnie. Z atrakcyjności terenów Gminy Zabierzów korzystają także mieszkańcy Krakowa. Mieszkańcy Rząski , Szczyglic oraz Balic mają za złe tym członkom Rady Gminy , którzy zbyt biernie podchodzą do tematu inwestycji na lotnisku. Statystyczny mieszkaniec gminy Zabierzów nie ma żadnych korzyści z rozwoju lotniska poza coraz większym hałasem i korkami na drogach. Głoszone przez Zarząd lotniska dane o zatrudnieniu nie odzwierciedlają rzeczywistości bo jak piszą do nas mieszkańcy, którzy pracują na lotnisku, ich warunki zatrudnienia się pogarszają a to za sprawą zwalniania i zatrudniania przez firmy trzecie na tych samych stanowiskach za wynagrodzenie często o połowę mniejsze i często na tzw. umowach śmieciowych. Mieszkańcy mają słuszne pretensje , że brak jest refleksji na temat głoszonych przez lotnisko informacji czy to tych dotyczących zatrudnienia czy też korzyści ekonomicznych wynikających z działalności lotniska na terenie Gminy Zabierzów. Przykro to mówić ale niestety większość zatrudnionych na lotnisku osób z gminy Zabierzów to ludzie pracujący na najniższych szczeblach w organizacji. Lotnisko w sposób nieetyczny wykorzystuje ludzi , którzy boją się zmian a zmiana pracy do tego się zalicza. Jest tajemnicą poliszynela, że mieszkańcy pracujący na lotnisku boją się głośno mówić o tym co naprawdę myślą o planach inwestycyjnych bo jak mówią oznacza to zwolnienie z pracy ich, lub ich krewnych. Jest dla nas niezrozumiałe, że prywatna spółka jaką jest MPL Kraków Balice może tak mocno ingerować w życie mieszkańców Gminy na terenie , na którym funkcjonuje mimo wyraźnych zastrzeżeń mieszkańców.

Ta prywatna firma wykorzystuje wpływy polityczne w rządzie RP, Sejmie, władzach wojewódzkich i samorządowych do tworzenia uprzywilejowanego prawa jak spec-ustawa lotniskowa z maja 2017, sposób pomiaru oddziaływania hałasu, unikanie płacenia podatków od nieruchomości czy wycinka drzew.

Jest sprawą oczywistą, że działalność lotniska na terenie Gminy Zabierzów nie przekłada się na korzyści dla mieszkańców. Zamiast tego ich nieruchomości tracą na wartości w sposób proporcjonalny do wzrostu ruchu lotniczego i są narażone na uszkodzenia ze względu na drgania fali akustycznej wytwarzanej podczas startów samolotów – jak twierdzi ekspert wynajęty przez tutejszy Urząd – domy mieszkańców zaczną prędzej czy później pękać (jak przy lotnisku Okęcie). Otoczenie lotniska podlega ciągłej industrializacji. Dziś widzimy to na przykładzie powstających obskurnych parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Rudawy i Skały Kmity. To tylko jeden z przykładów, które bardzo negatywnie wpływają na walory krajobrazowe naszej gminy i warunki mieszkaniowe.

Czy Szanowni Radni nie powinni zwrócić większej uwagi na to otoczenie, zaproponować właścicielom parkingów chociażby zielone czy trwałe ogrodzenia?

Nie trudno nie zauważyć, że radni reprezentujący mieszkańców sołectw nie przylegających bezpośrednio do terenów lotniska nie solidaryzują się z mieszkańcami sołectw, których problem hałasu i zanieczyszczeń dotyka bezpośrednio. Naszym zdaniem oraz mieszkańców taka postawa jest naganna gdyż jak twierdzą: społeczność powinna być monolitem – w przyszłości analogiczna sytuacja może się przydarzyć mieszkańcom innych miejscowości (np. przy budowie obwodnicy Zabierzowa). W Państwa rękach jest duża odpowiedzialność za to co pozostawimy przyszłym pokoleniom.

Najważniejsze kwestie poruszane na spotkaniach z mieszkańcami dotyczą nadmiernego hałasu i emisji spalin. Spółka zarządzająca lotniskiem mimo kierowanych przez tutejszy Urząd oraz Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska pism nie zrobiła nic w kierunku ograniczenia hałasu generowanego z płyty postojowej samolotów. Spółka chwali się kolejnymi rekordami dotyczącymi wzrostu ruchu natomiast zapomina o negatywnych skutkach tego zjawiska na mieszkańców. W pismach wnioskowaliśmy o budowę ekranów dźwiękochłonnych oddzielających płytę lotniska od zabudowań – podobne rozwiązanie z powodzeniem zastosowano na lotnisku we Wrocławiu gdzie po wybudowaniu ekranów emisja hałasu do środowiska znacznie się obniżyła. Niestety na pisma nie otrzymaliśmy odpowiedzi, co zostało odczytane przez mieszkańców jako ich lekceważenie.

Przy okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak starań władz samorządowych w sprawie egzekucji budowy ekranów przy autostradzie w Szczyglicach. Jest nam przykro , że mieszkańcy zamiast swoim radnym zgłaszają się do nas z problemami, których rozwiązanie nie mieści się w statucie naszego Stowarzyszenia – przykład ekranów akustycznych na drodze S7, plany przeniesienia drogi wojewódzkiej 774 i tego konsekwencje, budowa ścieżek rowerowych czy nawet chodników. Cieszy nas zaufanie jakim obdarzają nasze Stowarzyszenie mieszkańcy jednak to nie my ich powinniśmy reprezentować w tych sprawach tylko Państwo Radni.

Zwracamy się z apelem w imieniu mieszkańców o podjęcie radykalnych i skutecznych działań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów przyległych do lotniska a także zdecydowanego reagowania na socjotechnikę ze strony MPL Kraków Balice. Mieszkańcy są zgodni co do tego, że wolą nie mieć żadnych grantów ale mieć względną ciszę. Brak działań w tym zakresie będzie odebrany przez mieszkańców jako ciche przyzwolenie na realizację lotniskowych inwestycji a co gorsze doprowadzi do podziału w lokalnym społeczeństwie. Mieszkańcy są świadomi podziałów i różnych interesów jakie są w Radzie Gminy, ale są sprawy wyższej wagi jak ta, o której tutaj wspominamy.

W związku z powyższym wnioskujemy o podjęcie stosownej uchwały według której Urząd Gminy w Zabierzowie wykona następujące czynności:

  1. Ponowne zwrócenie się do MPL Kraków Balice z wnioskiem o budowę ekranów dźwiękochłonnych.
  2. Skierowanie wniosku do sejmiku Województwa o ustanowienie nowego OOU. Ustawa Prawo ochrony środowiska w przepisach o OOU mówi że po przeprowadzeniu inwestycji na lotnisku, które mogą mieć wpływ na zwiększenie emisji hałasu do środowiska należy zweryfikować kształt OOU pod względem zgodności ze stanem faktycznym. Regulacja prawna o OOU mówi także, że zanim zostanie określony nowy OOU, zarządzający lotniskiem musi najpierw wyczerpać wszelkie możliwe środki techniczne mogące zmniejszyć OOU. W przypadku lotniska w Balicach mamy do czynienia zarówno z inwestycjami – rozbudowa płyty postojowej jak i znacznym wzrostem liczby operacji lotniczych (wzrost o ponad 100% od czasu ustanowienia obecnego kształtu OOU).
  3. Skierowanie wniosku do GDDKiA o wprowadzenie ograniczenia prędkości na całym węźle Balice i odcinku autostrady do czasu wybudowania ekranów.
  4. Skierowanie wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wprowadzenie tzw. Core Night czyli całkowitego zakazu wykonywania operacji lotniczych w godzinach od 23.00 do 6:00. Uzasadnienie: Na stołecznym lotnisku ten zakaz obowiązuje od 25 marca b.r. i dotyczy operacji lotniczych między 23:30 a 5:30. Pragnę zauważyć, że podobne rozwiązania obowiązują na lotniskach we Frankfurcie, Monachium, Paryżu-Orly, Brukseli, Hamburgu czy Zurichu a kolejne lotniska rozważają wprowadzenie podobnego rozwiązania. Wyjątkiem byłyby loty państwowe, sanitarne, związane z bezpieczeństwem państwa oraz loty opóźnione z przyczyn operacyjnych niezależnych od linii. Jednak żadne połączenia rozkładowe nie mogłyby być planowane na te godziny. Skoro na tak ważnym lotnisku jak Okęcie można było wprowadzić tak radykalne zmiany to tym bardziej powinno to być możliwe na lotnisku w Balicach. W uzasadnieniu do ULC należy naszym zdaniem wskazać na wyjątkowo niekorzystne położenie lotniska w Balicach – mowa tu o niekorzystnym w porównaniu do

Okęcia układzie budynków ograniczającym hałas emitowany przez samoloty z płyty postojowej lotniska.

  1. Zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innej instytucji, która może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów spec-ustawy lotniskowej w zakresie nadmiaru praw spółki handlowej względem obywateli i wysokości odszkodowań w niej zapisanych.

Szanowni Państwo, wkrótce odbędą się wybory do władz samorządowych, będziemy bacznie się przyglądać działaniom kandydatów do Rady Gminy oraz stanowisku Wójta w zakresie jaki dotyczy niniejszej sprawy. Chcę bardzo mocno podkreślić, że dla mieszkańców Rząski, Szczyglic i Balic sprawa budowy nowej drogi startowej jest najważniejszą kwestią do rozwiązania na najbliższą kadencję. Wszystkich kandydatów chcących zająć stanowisko prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie internetowej przyjaznelotniska.pl lub bezpośredni kontakt na adres email kontakt@przyjaznelotniska.pl

Na koniec chcemy również podziękować Radzie Gminy Zabierzów, Pani Wójt i pracownikom Urzędu Gminy za dotychczasowe działania w tej sprawie, w szczególności za sfinansowanie analizy możliwości remontu drogi startowej i przeprowadzenie badań akustycznych oraz uchwał i odrębnego stanowiska jako udziałowca MPL w tej kwestii.