Poniższe pismo jest odpowiedzią Stowarzyszenia w odpowiedzi na pismo Pana Ministra Andrzeja Adamczyka na list otwarty mieszkańców. Pan Minister w każdym liście powtarza dokładnie te same argumenty i w ogóle nie odnosi się do pytań. Poprosiliśmy więc w punktach o konkretne odpowiedzi. Liczymy, że tym razem odpowiedź będzie merytoryczna.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 luty 2019r. znak: DL-1.470.19.2019 skierowany do mieszkańców Gminy Zabierzów będący odpowiedzią na List Otwarty do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka pragniemy zająć stanowisko. Otóż, rozumiemy rolę jaką pełni Minister Infrastruktury w zakresie rozwoju transportu. Chcemy jednakże podkreślić, że w omawianym przypadku podejrzewamy iż firma zarządzająca lotniskiem celowo bądź z powodów braku wiedzy osób decydujących o strategii jego rozwoju podjęła decyzję szkodliwą zarówno dla samej spółki jak i mieszkańców regionu. W zatwierdzonym przez Pana planie generalnym jednym z założeń, na którym opiera się plan generalny jest budowa nowej drogi startowej według tzw. „wariantu północnego”, który jest wariantem preferowanym przez inwestora. Poza nową drogą startową, bardzo niekorzystnie wygląda także plan umiejscowienia budynku Cargo, który z niezrozumiałych powodów ma zostać wybudowany przy drodze wojewódzkiej 774. Podczas gdy zdecydowanie bardziej korzystną lokalizacją jest teren wzdłuż autostrady A4 – ku takiej lokalizacji przemawia wiele czynników. Nasuwa się w związku z tym wiele pytań i wątpliwości, na które prosimy udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień. W związku z powyższym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2014 poz. 782) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Udzielenie informacji według jakich kryteriów Ministerstwo Infrastruktury dokonało oceny i zatwierdzenia Planu Generalnego dla lotniska w Balicach.
2. Czy w przypadku wyboru drogi startowej według tzw. „wariantu centralnego” przyjęty plan generalny będzie podlegał modyfikacji i jeśli tak to w jakim zakresie.
3. Udostępnienie dokumentów oraz procedur wraz z analizą Ministerstwa Infrastruktury , które zgodnie z Państwa pismem posłużyły jako podstawa do wydania decyzji o zatwierdzeniu planu generalnego dla lotniska w Balicach.
4.Udostępnienie dokumentacji potwierdzającej zgodę Urzędu Gminy w Zabierzowie na plan generalny dla lotniska w Balicach.
5. Udostępnienie dokumentów analizy wielokryterialnej dla przedsięwzięcia: budowa nowej drogi startowej w Balicach- na którą Państwo się powołujecie w piśmie.
6. Wyjaśnienie w jakim celu i jaką ma moc sprawczą zatwierdzenie Planu Generalnego lotniska przez Ministerstwo Infrastruktury
7. Proszę także o szersze wyjaśnienie stwierdzenia: „Jednocześnie przepisy nie wymagają, aby minister właściwy dla spraw transportu uzgadniał swoją decyzję z jakimkolwiek podmiotem. Zatwierdzenie Planu generalnego jest kompetencją zastrzeżoną tylko dla tego organu” Czy powyższe stwierdzenie oznacza, że Ministerstwo Infrastruktury nie ma obowiązku przekazania wszelkich informacji na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie tej sprawy ?
8. Plan Generalny lotniska nawet w kontekście uwarunkowań środowiskowych nie może być przedmiotem badania przez RDOŚ Kraków gdyż organ ten bada wpływ na konkretną inwestycję a tu jest mowa o strategii rozwoju lotniska w Balicach. Jeśli zdaniem Ministerstwa Infrastruktury jest inaczej to prosimy o informację czy w przedmiotowej sprawie dokonano stosownych ustaleń z RDOŚ w Krakowie.
9. W zatwierdzonym planie generalnym, który oparto o budowę tzw. „wariantu północnego” nastąpi konieczność zmiany OOU, który zasięgiem obejmie ponad tysiąc gospodarstw domowych i dwie szkoły. Spowoduje to olbrzymie straty spółki MPL Kraków Balice i ograniczenie operacyjności lotniska. Już tylko te dwa elementy powinny być poddane głębokiej analizie czego brakuje w Planie Generalnym dla lotniska w Balicach. Nowy OOU będzie ingerował w bardzo dużym stopniu w zatwierdzony w roku 2015 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy w ramach procedury zatwierdzania planu Ministerstwo Infrastruktury zostało poinformowane przez inwestora o ryzykach związanych z konsekwencjami wprowadzenia nowego OOU na prognozowanym terenie i jeśli tak to prosimy o udostępnienie tej informacji.
10. Zatwierdzony przez Pana Ministra Plan Generalny opiera się na wariancie północnym, czy w podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę czynnik społeczny ? Budowa nowej drogi według wariantu północnego doprowadzi w konsekwencji do znacznego spadku wartości nieruchomości w sąsiedztwie lotniska. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie będą mogli sprzedać swoich nieruchomości nawet za cenę, która pokryje choćby koszty kredytu budowy domu, zakupu działki. W skrajnych przypadkach takich jak śmierć jednego z małżonków będzie oznaczać bankructwo rodziny – w tym dzieci. Czy Pan Minister jest świadomy konsekwencji społecznych jakie niesie za sobą realizacja tego planu? Czy Pan Minister wyraża zgodę na to aby negatywne skutki inwestycji przenosić z inwestora na obywatela ?

Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń to wolelibyśmy się posługiwać konkretami a nie uśrednionymi liczbami, które w przypadku okolic lotniska w Balicach nabierają szczególnego znaczenia. Chodzi tu o specyficzne położenie Krakowa i różę wiatrów dla lotniska w Balicach. Ponad 80% wiatrów to kierunki południowo-zachodni i zachodni. To oznacza , że większość zanieczyszczeń – na dziś według oficjalnego dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów (https://www.zabierzow.org.pl/wp-content/uploads/2017/09/PO%C5%9A-Zabierz%C3%B3w-25092017.pdf)
to kilkaset ton pyłów PM10,PM2,5, tlenku węgla i innych ciężkich metali jest przenoszone w formie skondensowanej do krakowskich osiedli, w których już dziś notuje się rekordowe przekroczenia norm zanieczyszczeniami.
Szanowny Panie Ministrze , uważamy, że są bardziej rozsądne alternatywy dla zaprezentowanego Planu Generalnego dla lotniska w Balicach, których nie jesteśmy w stanie teraz opisać ale wskażę choćby jeden element jako przykład. Otóż jeśli w ogóle rozważać dalszą rozbudowę lotniska w Balicach za zasadną to należy zbudować drogę startową o długości co najmniej 3200 metrów co jest warunkiem koniecznym do tego aby myśleć o racjonalnej procedurze cichych startów i lądowań samolotów jak i możliwościach remontu tejże drogi w przyszłości a tego w żadnym razie nie zapewnia wariant tzw. Północny. Zasadne są więc obawy Stowarzyszenia, że środki finansowe – pochodzące w części ze środków publicznych, które planuje się wydać na realizację inwestycji w zakresie planu generalnego nie będą optymalnie wykorzystane. W Pana rękach jest odpowiedzialność za to jak przyjazne mieszkańcom regionu będzie lotnisko w Balicach. Także w Pana rękach jest zdrowie mieszkańców Krakowa i okolic.