INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD LOTNISKA WOJSKOWEGO W KRÓLEWIE MALBORSKIM W dniu 16 kwietnia 2015 roku weszła w życie Uchwała z dnia 16 lutego 2015 roku nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadzająca wokół terenu Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim (w granicach województwa Warmińsko-Mazurskiego) tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU).

Konsekwencją wprowadzenia OOU jest m.in. zakaz możliwości zagospodarowania nieruchomości znajdujących się w tej strefie w określony sposób (np. nie wolno budować na tym terenie nowych budynków mieszkalnych, szkół, szpitali itd.), natomiast istniejące budynki muszą zostać dostosowane do norm budowlanych dotyczących wzmożonego hałasu. Szczegóły dotyczące ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości oraz norm budowlanych dotyczących izolacyjności akustycznej budynków opisane są w treści samej uchwały OOU i różnią się w zależności od podstrefy, w której położona jest dana nieruchomość (OOU podzielony jest na Strefę A oraz Strefę B).

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik wieczysty) nieruchomości znajdującej się w OOU, może złożyć wniosek do zarządcy lotniska tj. Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni o wypłatę odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem OOU (i powstałymi stąd ograniczeniami w zagospodarowaniu nieruchomości), jak również odszkodowania z tytułu nakładów na dostosowanie budynków (w szczególności okien, drzwi oraz ścian budynków) do wzmożonego hałasu wynikającego z operacji lotniczych na lotnisku. Natomiast jeżeli w związku z wprowadzeniem OOU, dana nieruchomość nie może być obecnie wykorzystywana jak dotychczas, możliwe jest żądanie od zarządcy lotniska, by nieruchomość taka została odkupiona. Jednakże w przypadku nieruchomości niezabudowanych możliwe jest jedynie dochodzenie roszczenia o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz roszczenia o wykup nieruchomości.

Możliwość ewentualnego dochodzenia odszkodowania przed sądem uwarunkowana jest tym, czy w okresie 2 lat od wejścia w życie Uchwały nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (a więc do dnia 16 kwietnia 2017 roku), Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni otrzyma od właściciela (współwłaściciela, użytkownika wieczystego) nieruchomości znajdującej się w OOU wniosek o wypłatę odszkodowania. Ważne jest przy tym, że o dacie otrzymania tego wniosku decyduje chwila doręczenia go do siedziby Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, a nie data wysłania pocztą takiego wniosku.

Jeżeli wniosek o wypłatę odszkodowania został doręczony do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni do dnia 16 kwietnia 2017 roku, a Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni odmówi dobrowolnej wypłaty odszkodowania, o którym mowa powyżej, lub też nie odpowie na złożony wniosek, to w okresie 10 lat od dnia doręczenia wniosku o wypłatę odszkodowania do zarządcy lotniska, właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się w OOU mogą domagać się przed sądem powszechnym zapłaty kwoty odszkodowania przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni wraz z odsetkami za opóźnienie. W trakcie procesu sądowego celem wyliczenia odszkodowania z obu tytułów powoływani są: biegły ds. wyceny nieruchomości oraz biegły ds. konstrukcji budowlanych, którzy po oględzinach nieruchomości przedstawiają sądowi pisemne opinie stanowiące dla sądu podstawę do zasądzenia odszkodowania. Wystąpienie z pozwem do sądu o wypłatę odszkodowania wiąże się z opłatą sądową wynoszącą 5% kwoty odszkodowania, której domaga się właściciel (współwłaściciel, użytkownik wieczysty) danej nieruchomości. Postępowanie sądowe trwa ok. 2-5 lat, a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia i postępowania odwoławczego, wydłuża się dodatkowo o około pół roku. Czas trwania postępowania przed sądem zależy głównie od ilości spraw rozpoznawanych przez dany sąd. Oprócz opłaty od pozwu, w przypadku dochodzenia odszkodowania przed sądem, należy pamiętać również o konieczności zapłaty zaliczki na opinie biegłych, których powołuje sąd celem wyliczenia kwoty odszkodowania., Kwoty zaliczek ustalane są w toku sprawy przez sąd indywidualnie dla każdej sprawy i wynoszą zazwyczaj od 1.000 zł do 3.000 zł. Osoby, które chciałyby wystąpić do sądu z pozwem o odszkodowanie, a nie są w stanie ponieść kosztów, o których mowa powyżej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, mogą złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek ten rozpatruje sąd, który prowadzi postępowanie, przed jego wszczęciem, lub w toku sprawy. W postępowaniu przed sądem, każdego uprawnionego do dochodzenia odszkodowania może reprezentować profesjonalny pełnomocnik (jest to również możliwe w postępowaniu przedsądowym, m.in. w zakresie przygotowania wniosku o wypłatę odszkodowania składanego do zarządcy lotniska). Wtedy też, nie jest konieczne uczestniczenie w rozprawach lub w negocjacjach pozasądowych przez uprawnionego do dochodzenia odszkodowania. W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania, sprawa prowadzona będzie przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby zarządcy lotniska tj. albo przez Sąd Rejonowy w Gdyni (jeżeli kwota dochodzonego odszkodowania jest nie wyższa niż 75.000 zł), albo przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (jeżeli kwota dochodzonego odszkodowania przekracza 75.000 zł). Szczegółowa mapa OOU, wykaz działek znajdujących się w OOU, opis ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości i norm natężenia hałasu w OOU, znajdują się w Uchwale z dnia 16 lutego 2015 roku nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz w jej załącznikach, dostępnych pod adresem:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2015/1247/akt.pdf