INFORMACJA    W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD  LOTNISKA WOJSKOWEGO W POWIDZU. W dniu 13 kwietnia 2016 roku weszła w życie Uchwała z dnia 21 marca 2016 roku nr XVI/442/16    Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzająca wokół terenu Lotniska Wojskowego    w Powidzu tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU).

Konsekwencją wprowadzenia OOU jest m.in. zakaz możliwości zagospodarowania    nieruchomości znajdujących się w tej strefie w określony sposób (np. nie wolno budować na tym    terenie nowych budynków mieszkalnych, szkół, szpitali itd.), natomiast istniejące budynki muszą    zostać dostosowane do norm budowlanych dotyczących wzmożonego hałasu. Szczegóły    dotyczące ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości oraz norm budowlanych dotyczących    izolacyjności akustycznej budynków opisane są w treści samej uchwały OOU i różnią się    w zależności od podstrefy, w której położona jest dana nieruchomość (OOU podzielony jest na    Strefę Zewnętrzną oraz Strefę Wewnętrzną).

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik    wieczysty) nieruchomości znajdującej się w OOU, może złożyć wniosek do zarządcy lotniska tj.    Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu o wypłatę odszkodowania z tytułu spadku    wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem OOU (i powstałymi stąd ograniczeniami    w zagospodarowaniu nieruchomości), jak również odszkodowania z tytułu nakładów na    dostosowanie budynków (w szczególności okien, drzwi oraz ścian budynków) do wzmożonego    hałasu wynikającego z operacji lotniczych na lotnisku. Natomiast jeżeli w związku    z wprowadzeniem OOU, dana nieruchomość nie może być obecnie wykorzystywana jak    dotychczas, możliwe jest żądanie od zarządcy lotniska, by nieruchomość taka została odkupiona.    Jednakże w przypadku nieruchomości niezabudowanych możliwe jest jedynie dochodzenie    roszczenia o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz roszczenia o wykup    nieruchomości.

Możliwość ewentualnego dochodzenia odszkodowania przed sądem uwarunkowana jest tym, czy    w okresie 2 lat od wejścia w życie Uchwały nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego    (a więc do dnia 13 kwietnia 2018 roku), Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu otrzyma od    właściciela (współwłaściciela, użytkownika wieczystego) nieruchomości znajdującej się w OOU    wniosek o wypłatę odszkodowania. Ważne jest przy tym, że o dacie otrzymania tego wniosku    decyduje chwila doręczenia go do siedziby Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, a nie    data wysłania pocztą takiego wniosku.

Jeżeli wniosek o wypłatę odszkodowania został doręczony do Wojskowego Zarządu    Infrastruktury w Poznaniu do dnia 13 kwietnia 2018 roku, a Wojskowy Zarząd Infrastruktury    w Poznaniu odmówi dobrowolnej wypłaty odszkodowania, o którym mowa powyżej, lub też nie    odpowie na złożony wniosek, to w okresie 10 lat od dnia doręczenia wniosku o wypłatę    odszkodowania do zarządcy lotniska, właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści)    nieruchomości znajdujących się w OOU mogą domagać się przed sądem powszechnym zapłaty    kwoty odszkodowania przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wraz z odsetkami za    opóźnienie. W trakcie procesu sądowego celem wyliczenia odszkodowania z obu tytułów    powoływani są: biegły ds. wyceny nieruchomości oraz biegły ds. konstrukcji budowlanych, którzy    po oględzinach nieruchomości przedstawiają sądowi pisemne opinie stanowiące dla sądu    podstawę do zasądzenia odszkodowania.

Wystąpienie z pozwem do sądu o wypłatę odszkodowania wiąże się z opłatą sądową wynoszącą    5% kwoty odszkodowania, której domaga się właściciel (współwłaściciel, użytkownik wieczysty)    danej nieruchomości. Postępowanie sądowe trwa ok. 2-5 lat, a w razie niekorzystnego    rozstrzygnięcia i postępowania odwoławczego, wydłuża się dodatkowo o około pół roku. Czas    trwania postępowania przed sądem zależy głównie od ilości spraw rozpoznawanych przez dany    sąd.

Oprócz opłaty od pozwu, w przypadku dochodzenia odszkodowania przed sądem, należy    pamiętać również o konieczności zapłaty zaliczki na opinie biegłych, których powołuje sąd celem    wyliczenia kwoty odszkodowania., Kwoty zaliczek ustalane są w toku sprawy przez sąd    indywidualnie dla każdej sprawy i wynoszą zazwyczaj od 1.000 zł do 3.000 zł.

Osoby, które chciałyby wystąpić do sądu z pozwem o odszkodowanie, a nie są w stanie ponieść    kosztów, o których mowa powyżej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny,    mogą złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek ten rozpatruje sąd,    który prowadzi postępowanie, przed jego wszczęciem, lub w toku sprawy.

W postępowaniu przed sądem, każdego uprawnionego do dochodzenia odszkodowania może    reprezentować profesjonalny pełnomocnik (jest to również możliwe w postępowaniu    przedsądowym, m.in. w zakresie przygotowania wniosku o wypłatę odszkodowania składanego    do zarządcy lotniska). Wtedy też, nie jest konieczne uczestniczenie w rozprawach lub    w negocjacjach pozasądowych przez uprawnionego do dochodzenia odszkodowania.

W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania, sprawa prowadzona będzie przez    właściwy miejscowo sąd dla siedziby zarządcy lotniska tj. albo przez Sąd Rejonowy Poznań-    Stare Miasto w Poznaniu (jeżeli kwota dochodzonego odszkodowania jest nie wyższa niż    75.000 zł), albo przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (jeżeli kwota dochodzonego odszkodowania    przekracza 75.000 zł).

Szczegółowa mapa OOU, wykaz działek znajdujących się w OOU, opis ograniczeń    w zagospodarowaniu nieruchomości i norm natężenia hałasu w OOU, znajdują się w Uchwale    z dnia 21 marca 2016 roku nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, oraz w jej    załącznikach, dostępnych pod adresem:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/2373/Oryginal/akt.pdf