STATUT STOWARZYSZENIA

„Przyjazne lotniska”

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Przyjazne lotniska” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem” .

 §2

Siedzibą Stowarzyszenia jest  miasto Kraków.

 §3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 §5

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 §6

Działalność Stowarzyszenia nie jest zorientowana na osiąganie zysku.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji, w tym organizacji międzynarodowych, o ile ich zasady i cele ich działania nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Stowarzyszenia oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 §8

Celem Stowarzyszenia jest:

 • poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk;
 • ekologia, ochrona środowiska i krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego na terenach znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk;
 • ochrona zdrowia mieszkańców terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk, w tym dążenie do wyeliminowania wysokiego natężenia hałasu, spowodowanego ich działalnością;
 • inspirowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami terenów znajdujących się w obszarze bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk a podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie ich działalności w celu pogodzenia słusznych interesów obu grup podmiotów;
 • ochrona wolności i praw przysługujących mieszkańcom terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk, w tym zapewnienie im godziwych warunków życia;
 • pomoc mieszkańcom terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk, poszkodowanym skutkami ich działalności;
 • wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotnisk i lądowisk;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • pomoc osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 §9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z organami administracji publicznej;
 • współpracę ze społecznościami mieszkańców terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk oraz lądowisk z innych krajów europejskich;
 • poszukiwanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technicznych umożliwiających wyeliminowanie negatywnych skutków działalności lotnisk i lądowisk dla komfortu życia i zdrowia mieszkańców terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk oraz dla środowiska naturalnego;
 • pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów wdrażających nowoczesne, ekologiczne rozwiązania techniczne w działalności lotnisk i lądowisk;
 • organizowanie mediacji pomiędzy przedstawicielami społeczności mieszkańców terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk a przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działalności lotnisk i lądowisk;
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich przeznaczanych na modernizację działalności lotnisk i lądowisk.§10
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
 2. Działalność Stowarzyszenia jest wykonywana na rzecz ogółu społeczności mieszkańcom terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk oraz lądowisk, bez względu na ich przynależność do Stowarzyszenia.

 §11

 1. Stowarzyszenie, poza działalnością statutową, może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą służącą realizacji jego celów statutowych, polegających między innymi na udzielaniu pomocy ogółowi społeczności mieszkańców terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk, poszkodowanych skutkami ich działalności, bez względu na ich przynależność do Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie przeznacza, pochodzącą z prowadzonej działalności gospodarczej, nadwyżkę przychodów nad kosztami na swoje cele statutowe, w tym pomoc ogółowi społeczności mieszkańców terenów znajdujących się w obszarze bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania lotnisk i lądowisk, poszkodowanych skutkami ich działalności.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

 §12

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 • obywatele polscy;
 • cudzoziemcy, bez względu na posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych;
 • wspierających;
 • honorowych;
 • uczestników.

 

 Członkowie zwyczajni

 §14

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przyjęcie następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w ciągu 21 dni od dnia złożenia deklaracji.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 §15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do organów statutowych Stowarzyszenia;
 • zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia;
 • korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

                                                                               

 §16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • przestrzegać postanowień oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki członkowskie w terminie i w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków;
 • brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

Członkowie wspierający

 §17

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz pełnoletnie fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowane współdziałaniem dla osiągania celów Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w ciągu 21 dni od dnia złożenia deklaracji.
 3. Członkami wspierającymi mogą być także podmioty zagraniczne.

 

 §18

Członkowie wspierający mają prawo:

 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia;
 • brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym;
 • korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 §19

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 • udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań;
 • regularnie opłacać składki członkowskie w terminie i w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków;
 • w miarę możliwości udzielać pomocy finansowej i materialnej Stowarzyszeniu;
 • wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń;
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

  

Członkowie honorowi

 §20

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, jednomyślną uchwałą podjętą przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać postanowień oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Uczestnicy

§21

 1. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, za zgodą swoich prawnych opiekunów. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkiem obowiązku płacenia składek oraz prawa głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Członków, a także czynnego i biernego prawa wyborczego do organów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Uczestnicy są przyjmowani do Stowarzyszenia na pisemny wniosek swoich opiekunów prawnych, za zgodą co najmniej 2 członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.”

 

 §22

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 • utraty zdolności do czynności prawnych przez członków zwyczajnych lub wspierających;
 • pozbawienia członka praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych;
 • skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie :
 1. notorycznego uchylania się od aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 2. nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
 3. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. złożenia pisemnego wniosku przez pięciu członków Stowarzyszenia;
 5. w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu;
 • rozwiązania Stowarzyszenia.

 

 1. Wygaśnięcie członkowstwa z przyczyn opisanych w pkt. 2),3),4),5) następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o zaistnieniu przesłanek.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy statutowe Stowarzyszenia

 §23

 1. Organami statutowymi Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich członkowie mogą być wybierani ponownie.
 2. Wybór członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają się osobiście.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
 5. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje organów statutowych Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał.
 6. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów statutowych zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ich członków.
 7. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany przed upływem kadencji, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu tajnym przez co najmniej 2/3 głosów, na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W takim przypadku osoba, której dotyczy uchwała nie bierze udziału w głosowaniu.

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków

  §24

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin, miejsce i porządek dzienny obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia bądź za pomocą listów poleconych, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, poprzez ogłoszenie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie. Termin, miejsce i porządek dzienny obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 • uchwalanie planów działania Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków;
 • uchwalanie Regulaminu prac Zarządu;

a także wykonywanie innych zadań, powierzonych mu na mocy postanowień niniejszego Statutu.

 

 

Zarząd

 §25

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 3. Członek Zarządu :
 • nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkiem Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
 • sporządzanie planów pracy i budżetu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.    
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 3. W przypadku określonym w §22 ust.1 pkt.1-5 Statutu, zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka Zarządu, bądź niewykonywania przez niego funkcji członka Zarządu w sposób należyty, wyboru nowego członka dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 4. Kadencja członka Zarządu, wybranego w trybie określonym w ust. 7, kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 5. Członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swych członków: prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
 6. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności udzielania pełnomocnictwa, dysponowania jego majątkiem oraz podpisywania umów, a także zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym prezesa Zarządu.
 7. Zarząd pracuje w oparciu o Regulamin Prac Zarządu.

 

 

Komisja Rewizyjna

 §26

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność finansowo – gospodarczą.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę oraz  
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej:
 • nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna:
 • przeprowadza okresowe kontrole statutowe i finansowo – gospodarcze działalności Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku;
 • składa wnioski z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 • może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;
 • ma prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 • składa wnioski o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 • w razie stwierdzenia w toku kontroli jakichkolwiek nieprawidłowości, wyznacza terminy ich usunięcia;
 • składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 1. W przypadku określonym w §22 ust.1 pkt.1-5 Statutu, zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej, niewykonywania przez niego funkcji członka Komisji Rewizyjnej w sposób należyty bądź ujawnienia się okoliczności wymienionych w ust.5 niniejszego paragrafu, wyboru nowego członka dokonuje Walne Zebranie Członków . w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej, wybranego w trybie określonym w ust. 8, kończy się z upływem kadencji całej Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 §27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowi fundusz składający się z:
 • wpływów ze składek członkowskich;
 • dotacji;
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dochodów z własnej działalności;
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia
 • ofiarności publicznej;
 • dochodów z działalności gospodarczej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 §28

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.

 

 §29

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 §30

Udzielanie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, jest niedopuszczalne.

  §31

Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 §32

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.

 §33

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 34

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego

likwidacji oraz przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 §35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

 

 

 

Najnowsze wiadomości

Model transportowy CPK ma poważny błąd

Model transportowy CPK ma poważny błąd

Model centralnego lotniska CPK w centralnej Polsce rozwijany równolegle z ekspansją lotnisk regionalnych oraz planami budowy szybkiej kolei KDP do miast posiadających lotniska regionalne. Takie podejście budzi kontrowersje z kilku powodów. Po pierwsze, inwestycja w...

Blokada lotniska w Balicach-protest rolników

Blokada lotniska w Balicach-protest rolników

Rolnicy zablokują drogi dojazdowe do lotniska w Balicach Rolnicy mają świadomość, że blokada lotniska może być dotkliwa i to wykorzystują. Prawo nie zabrania zgromadzeń i powinno to być także sygnałem dla lotniska aby wreszcie rozpoczęło dialog ze stroną społeczną....