Poniżej prezentujemy na prośbę mieszkańców petycję do Rady Gminy Zabierzów

 

Komisja Finansów
Rada Gminy Zabierzów
Wójt Gminy Zabierzów

PETYCJA

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego

MPL Kraków Balice

My mieszkańcy Gminy Zabierzów, a w szczególności sołectw: Rząska, Szczyglice, Balice,
Aleksandrowice, niniejszym składamy przedmiotową petycję o przeznaczenie środków finansowych
w budżecie Gminy na 2024 r celem przygotowania ekspertyz technicznych niezbędnych do
zakwestionowania danych i sposobu ich interpretacji w złożonym przez MPL Kraków Balice wniosku
do RDOŚ Kielce ws budowy nowej drogi startowej.
W wyniku realizacji powyższej inwestycji, poprzez odsunięcie nowej drogi startowej na północ
względem dotychczasowej, dojdzie do drastycznego pogorszenia naszych warunków życia, brakiem
realnej ciszy nocnej, zanieczyszczenia hałasem oraz smogiem i radykalnego spadku wartości naszych
nieruchomości, które staną się niesprzedawalne. Wariant proponowany, północny, wcale nie jest
racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jak sugeruje w/w Raport, bowiem jest nim
remont i wydłużenie istniejącego pasa startowego.