Równoległy wariant nowej drogi startowej dla lotniska w Balicach

Według prezesa Krakówairport Pana Jana Pamuły nowy pas startowy będzie skonfigurowany tak, że ścieżka podejścia samolotów przebiegałaby wzdłuż starego koryta rzeki Rudawy. Jeśli potwierdzą się zapowiedzi oznaczać to będzie znaczne pogorszenie klimatu akustycznego dla mieszkańców Balic, Szczyglic jak i Rząski w przypadku gdy zapowiadana przez prezesa koncepcja zostanie zrealizowana.

W odpowiedzi na medialne zapowiedzi przedstawicieli spółki zarządzającej lotniskiem proponujemy wariant nowej drogi startowej (pas zaznaczony kolorem żółtym), który jak widać na załączonym szkicu byłby równolegle przesunięty w stronę południową. Wariant ten jest gwarancją iż nie dojdzie do konfliktu z lokalną społecznością, co więcej jest też korzystny ekonomicznie o czym w dalszej części tekstu.

Stosowne wyliczenia dowodzą, iż przy takim położeniu DS zostaną zachowane minima dla najwyższych kodów samolotów i lotniska. W przedstawionym wariancie odległość pomiędzy osią drogi startowej i osią drogi kołowania wynosi 200 metrów a więc 50 metrów więcej niż zakładają minima określone przez ICAO. Tak więc w razie niemożliwości przeprowadzenia budowy nowego pasa w podanej odległości 20 metrów jest margines na jej zwiększenie. Proponowana długość 2800 m jest tylko propozycją.

Niebagatelne znaczenie dla inwestora przy wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania powinna mieć okoliczność, iż zastosowanie tej opcji pozwoli na wykorzystanie obecnego układu dróg kołowania. Przełoży się to bez wątpienia na obniżenie koniecznych do poniesienia kosztów. Ponadto, brak zmiany drogi podejścia samolotów do lądowania pozwoli uniknąć ustalenia nowego zakresu obszaru ograniczonego użytkowania, które w niedalekiej perspektywie spowoduje dla Spółki konieczność wypłaty gigantycznych odszkodowań przysługujących właścicielom nieruchomości położonych w obrębie tego obszaru na podstawie art.129 ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska [dalej: p.o.ś.] w związku z art.136 ust.3 p.o.ś. i które będą dochodzone przez nich na drodze sądowej, jeśli tylko zaistnieje taka konieczność, bez względu na długość okresu rozpoznawania tych spraw. Suma odszkodowań, do których wypłaty spółka będzie w takim wypadku zobowiązana może sięgnąć nawet kwoty 300 mln złotych, ponieważ nowy obszar ograniczonego użytkowania objąłby swoim zakresem co najmniej 2000 gospodarstw domowych. Przy obecnym zadłużeniu spółki wynoszącym ponad 600 mln zł, nie ulega wątpliwości, że obciążenie jej takiej wysokości zobowiązaniem, przy osiąganiu dochodu netto na poziomie 40 mln zł rocznie, stanowić będzie wyraz daleko posuniętej niegospodarności. Zaproponowany wariant może być zrealizowany w godzinach nocnych.

Problemy pojawią się po oddaniu nowego pasa startowego do użytku.

Otóż proponowany wariant pogorszy znacznie klimat akustyczny na gęsto zaludnionym obszarze. Istnieje bardzo duże ryzyko, że po uruchomieniu operacji lotniczych na nowej drodze startowej, mieszkańcy skutecznie zablokują możliwość wykonywania operacji lotniczych w godzinach nocnych. Lotnisko w Balicach realizuje wiele rejsów łączonych – pasażerowie przesiadają się w innych lotniskach na rejs docelowy. Wprowadzenie ograniczenia lotów w godzinach od 22:00 do 06:00 rano będzie mieć bardzo negatywne konsekwencje dla całego regionu małopolski. Ryzyko wprowadzenia takiego zakazu jest bardzo duże ze względu na niewielką odległość od gęstej zabudowy mieszkaniowej. Praktyka z lotnisk w Europie zachodniej pokazuje, że im bliższa lokalizacja lotniska tym większe szanse na wprowadzenie zakazu.

Źródła:

1. AIRPORT SERVICES MANUAL- CONTROL OF OBSTACLES – PART 6
2. Aerodrome Design Manual Doc 9157 AN/901
3. https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2016/ACI/D2-02HoldingPositionSigns.pdf
4. https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2016/ACI/D1-05-RESA.pdf
5. https://www.faa.gov/airports/engineering/design_standards/