INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ODMIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH

Informacja o bezpłatnych poradach prawników link

W dniu 15 września 2014 roku weszła w życie Uchwała nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadzająca wokół terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU).

Konsekwencją wprowadzenia OOU jest m.in. zakaz możliwości zagospodarowania nieruchomości znajdujących się w tej strefie w określony sposób (np. nie wolno budować na tym terenie nowych budynków mieszkalnych).

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik wieczysty) nieruchomości znajdującej się w OOU, może złożyć do właściciela lotniska tj. Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. wniosek o wypłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem OOU, jak również o wypłatę odszkodowania za konieczność dostosowania budynków (w szczególności okien i drzwi) do wzmożonego hałasu wynikającego z operacji lotniczych na lotnisku. Natomiast jeżeli w związku z wprowadzeniem OOU, dana nieruchomość nie może być obecnie wykorzystywana jak dotychczas, możliwe jest żądanie od właściciela lotniska, by nieruchomość taka została odkupiona.

Jeżeli Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. odmówi dobrowolnej wypłaty odszkodowania, o którym mowa powyżej, lub też nie odpowie na złożony wniosek, właściciele nieruchomości znajdujących się w OOU, mogą domagać się przed sądem zapłaty odszkodowania przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. W trakcie procesu sądowego powoływany jest biegły rzeczoznawca, który po oględzinach nieruchomości przedstawia sądowi pisemną opinię z wyliczeniem należnego odszkodowania, na podstawie której sąd przyznaje odszkodowanie.

Możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem uwarunkowana jest tym, czy w okresie 2 lat od wejścia w życie Uchwały nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego (a więc do dnia 15 września 2016 roku), Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. otrzyma od właściciela nieruchomości wniosek o wypłatę odszkodowania. Ważne jest przy tym, że o dacie otrzymania tego wniosku decyduje chwila doręczenia go do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., a nie data wysłania pocztą takiego wniosku.

Jeżeli wniosek o wypłatę odszkodowania został doręczony do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. do dnia 15 września 2016 roku, to w okresie 10 lat od wejścia w życie OOU, można wystąpić do sądu o wypłatę odszkodowania.

Wystąpienie z pozwem do sądu o wypłatę odszkodowania wiąże się z opłatą sądową wynoszącą 5% kwoty odszkodowania jakiej domaga się właściciel danej nieruchomości. Postępowanie sądowe trwa ok. 1-2 lat, a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia i postępowania odwoławczego, wydłuża się dodatkowo o ok. pół roku. Oprócz opłaty od pozwu, w przypadku dochodzenia odszkodowania przed sądem, należy pamiętać również o konieczności zapłaty zaliczki dla biegłego, którego powołuje sąd, który wydaje pisemną opinię co do wysokości należnego odszkodowania. Kwoty te ustalane są przez sąd indywidualnie dla każdej sprawy i wynoszą zazwyczaj od ok. 1000 zł do 4000 zł. W postępowaniu przed sądem, każdego uczestnika może reprezentować pełnomocnik. Wtedy też, nie jest konieczne uczestniczenie w rozprawach. W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania, sprawa prowadzona będzie albo przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, albo przez Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Szczegółowa mapa OOU, oraz wykaz działek znajdujących się w OOU znajdują się w załącznikach do Uchwały nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego, dostępną pod adresem: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/4405/akt.pdf